Өнімдер

Электротермиялық феррофосфор

Химиялық шикізат

Химиялық формуласы: FeP, FeP

МЕМСТ 34500-2018