Өнімдер

Натрий үшфосфаты (азықтық E451(i))

Химиялық шикізат

Химиялық формуласыNaРO₁₀  Азықтық қоспа  E451(i)

Маркасы: Азықтық марка

REACH: 01-2119430450-54-0006   EC: 231-838-7     CAS: 7758-29-4

МЕМСТ 31638-2012 өзг.1