Өнімдер

Натрий үшполифосфаты (техникалық)

Химиялық шикізат

Химиялық формуласы: Na5Р3O10

Маркасы: Техникалық марка

REACH: 01-2119430450-54-0006   EC: 231-838-7     CAS: 7758-29-4

МЕМСТ No. 13493-86, өзг. 1,2,3

Ұнтақ немесе түйіршіктелген