Өнімдер

Натрий үшфосфаты (азықтық)

Химическое сырье

Химиялық формуласы: Na5Р3O10,  Азықтық қоспа  E451(i)

Маркасы: Азықтық марка

REACH: 01-2119430450-54-0006   EC: 231-838-7     CAS: 7758-29-4

ГОСТNo. 13493-86,өзг.1,2,3