Өнімдер

Аммофос

Минералды тыңайтқыштар

Химиялық формуласыҚоспа (NHHPO₄+(NH₄)₂HPO₄)

Сұрыбы:  Маркасы Б, жоғары сұрып 

REACH: 01-2119488166-29-0041

МЕМСТ 18918-85