Өнімдер

Аммофос

Минеральные удобрения

Химиялық формуласыҚоспа (NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4)

Сұрыбы:  Жоғары сұрып, маркасы Б

REACH: 01-2119488166-29-0041

ГОСТ №18918-85